Inžinierska činnosť

V oblasti environmentálneho poradenstva vypracujeme špeciálne hydrogeologické posudky, štúdie, či expertízy:

 • pre účely úspešného schvaľovacieho procesu Vášho zámeru vypracujeme žiadosti, koncipované na základe realizácie hydrogeologického zisťovania
 • pre účely vodoprávneho konania na získanie povolenia na osobitné užívanie vôd, povolenia na vodné stavby, súhlasu alebo vyjadrenia k zámeru stavby od orgánu štátnej vodnej správy vypracujeme:
  • posudky pre povolenie k nakladaniu s vodami (odber a iné využívanie podzemných vôd, vypúšťanie odpadových vôd a pod.)
  • posudky pre povolenie ku zriadeniu, zmenám či zrušeniu vodohospodárskych diel (napr. studne)
  • posudky pre udelenie súhlasu ku stavbám, zariadeniam príp. činnostiam podľa vodného zákona
 • posudky pre stavebné povolenie – posúdenie vsakovania vôd
 • posúdenie možných stretov záujmov vzhľadom k ochrane zdrojov vôd
 • špeciálne posudky v súvislosti s vymáhaním náhrady ujmy za ochranné pásma vôd
 • štúdie na zabezpečenie zdroja vody pre obecný vodovod, plniareň  či rekreačné účely
 • štúdie efektívnosti a optimalizácia využitia existujúcich vodných zdrojov
 • štúdie vplyvov antropogénnych zásahov na režim podzemných vôd a pod.

Cena posudkov sa odvíja od rozsahu posudzovaného zámeru a charakteru územnej ochrany danej lokality, t.j. s ohľadom na posúdenie váhy rizika ohrozenia podzemných vôd.

Príklady:

K vydaniu povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd do podzemných vôd požaduje orgán štátnej vodnej správy vykonať tzv.predchádzajúce zisťovanie, ktoré zabezpečuje žiadateľ o vydanie povolenia na svoj náklad. Účelom predchádzajúceho zisťovania je preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v príslušnej oblasti, s cieľom zhodnotenia možných rizík znečistenia podzemných vôd.  V prípade, že ide o posudzovanie  vplyvu jednoduchých stavieb v známych podmienkach, v lokalite s nízkym stupňom ochrany (mimo ochranných pásiem zdrojov vôd) vypracujeme odborné posúdenie už od 199,- EUR!

Cena je konečná a zhŕňa : obhliadku lokality, získanie archívnych údajov, zisťovanie stretov záujmov, spracovanie, cestovné náklady. Posudok vyhotovíme v požadovanom počte, spolu s fotodokumentáciou a mapovými prílohami a doručíme do piatich dní od obdržania objednávky. 

V prípade, že predmetom posudzovania sú zámery väčšieho rozsahu (vrtné práce, čerpacie práce, banská činnosť alebo činnosť vykonávaná banským spôsobom,..), ako aj v prípade  zistenia vážnych stretov záujmov z hľadiska ochrany vôd sa cena odborného posúdenia adekvátne navyšuje, odrážajúc vynaložené náklady na podrobné mapovanie, zisťovanie údajov z predchádzajúcich prieskumov, zabezpečenie stanovísk dotknutých subjektov a.i. V takých prípadoch vypracujeme odborné posúdenie v cene od 389,- EUR, dodacia lehota je 10 pracovných dní od obdržania objednávky.

Špeciálnou oblasťou je poradenská  a odborná inžinierska činnosť, ktorej cieľom je posúdenie nároku na majetkovú ujmu za obmedzenie užívania pozemkov v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných minerálych zdrojov. Keďže ide o špecifickú problematiku, vyžadujúcu multidisciplinárny prístup celého tímu odborníkov, pričom výsledok posudzovania slúži na účelné dokazovanie v súdnych procesoch a má priamy vplyv na výšku požadovaných - nemalých finančných obnosov, cena týchto posudkov je individuálna. Radi Vám promtne vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku-kontaktujte nás!

O nás

Spoločnosť vodaMAX, s.r.o.

profiluje svoje služby na komplexné pokrytie problematiky vyhľadávania a ochrany zdrojov pitných a minerálnych vôd. Sme pripravení splniť špecifické požiadavky každého nášho klienta.

Čítaj viac

O vode...

VODA - podstata existencie tejto planéty.

Pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná.

Jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame.

Neuvedomujeme si jej jedinečnosť a NENAHRADITEĽNOSŤ. 

Až kým nám neukáže svoju silu - bezmocnosť jej nedostatku, či presilu jej nadbytku...

Nedovoľme, aby nám bola zlým pánom, ale dobrým sluhom -postarajme sa o ňu a - VODA sa nám odvďačí! 

Bez nej to totiž nedokážeme. My to vieme!

Hracie automaty sú súčasťou každého kasína a dodnes patria medzi najobľúbenejšie kasínové hry.

V dnešnej dobe sú internetové kasína veľmi obľúbené. Stačí si sadnúť doma za svoj počítač, pripojiť sa na internet a užiť si veľa zábavy zo svojej obľúbenej hry.

ponúkajú najvyššie jackpoty zo všetkých online casino hier. Existujú progresívne jackpoty, kde sa nazbieravajú stávky z mnohých rôznych automatov, kde aj vy môžete vyhrať obrovské sumy. Online výherné automaty majú oveľa vyššiu návratnosť stávok - až 97%, zatiaľ čo v skutočných automatov v kamenných herňách je to len cca 80%.